வடிகட்டிகள்

இரத்த அழுத்தம் மற்றும் டென்சியோமீட்டர்கள்

4 பொருட்கள்

1 தயாரிப்புகளில் 4 - 4 ஐக் காட்டுகிறது
காண்க
ROSSMAX டிஜிட்டல் டென்சைட் மீட்டர் பார் x5
சேமி € 15
Pic Solution ஈஸி ரேபிட் டென்சோமீட்டர்
மெட்கேர் டென்சியோமீட்டர் டிஜிட்டல் பல்ஸ்
மெட்கேர் டென்சியோமீட்டர் டிஜிட்டல் ஆர்ம்

சமீபத்தில் பார்த்தது