சிறிய காதல் சூப்பர் மேட் புல்வெளி செயல்பாடுகள் கம்பளம்

சேமி € 17,70
நிரப்பு

விலை:
€ 41,30 € 59
பங்கு:
கையிருப்பில்

giant blanket for the baby play and relax, which helps develop their senses and abilities.
Recommended age: from 0 to 12 months.
Extra wide.
Help the baby's development: cognitive, senses, motor skills and imagination and creativity.
Toy tree: to play to hide esconde-.
gentle fun textures.
Mirror: To extend tummy time down.
Extra ring: to put more toys.
off button and smooth handle: to pack and carry easily.
Toy Fox Tail: with etiquetasPode noise wash the blanket on the machine.
Biter shaped carrots: easy to grab.
Pocket to play the hide and seek.
bright satin ribbons.
Parents can also lie down on the blanket with the baby.
பரிமாணங்கள்: 150 x 100 செ.மீ.

சுமாரான அனுப்பும் செலவு

நீயும் விரும்புவாய்

சமீபத்தில் பார்த்தது